font-family: 'IRANSANS';

شرکت نفت بهران با همکاری شرکت توسعه دانش بنیان سینا (Sina VC) اقدام به جذب طرح و ایده در زمینه “نانوروانکارها و انواع روغن موتور مبتنی بر فناوری نانو” در مرکز نوآوری بهران تک می نمایند.

محورهای ارسال طرح:

تولید نانوساختارهای مورد استفاده در حوزه روانکار

فرمولاسیون روانکارها با استفاده از نانوساختارهای مختلف

پایدارسازی نانوساختارها در روغن برای تولید انواع نانوروانکار

مهلت ارسال طرح:

6 آذرماه 1400

تا ۱۰ دی ماه 1400 تمدید گردید.

تا ۲۰ دی ماه 1400 تمدید گردید.