font-family: 'IRANSANS';

جلسه ارزیابی طرح های ارسالی به نخستین فراخوان مرکز نوآوری بهران تک برگزار شد.

این جلسات که در تاریخ 24 و 25 مهرماه 1400 با حضور مدیران و کارشناسان ارشد نفت بهران، مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه دانش بنیان سینا (SINA VC ) و مدیران شرکت پیشگامان فناوری دریچه برگزار شد، صاحبان طرح ها و ایده ها به صورت حضوری یا مجازی به ارائه و دفاع از طرح و ایده خود پرداختند و به سوالات داوران پاسخ دادند طرح های منتخب این مرحله ، وارد فرایند ارزیابی موشکافانه و سپس قرارداد همکاری خواهند شد .