font-family: 'IRANSANS';

این جلسه صبح امروز دوشنبه 12 مهرماه با حضور مدیران و کارشناسان شرکت نفت بهران و سرمایه گذاران مرکز نوآوری بهران تک با موضوع داوری طرح های ارسالی اولین فراخوان به مرکز نوآوری بهران تک آغاز به کار گردید.

در این جلسه کارشناسان مربوطه پس از بررسی هر یک از طرح ها به ایراد نقطه نظرات خود در مورد آن طرح پرداختند.

در انتهای این جلسه تعداد 20 طرح مورد پذیرش داوران قرار گرفت و نتیجه نهایی آن به صاحبان طرح ها ابلاغ گردید.