font-family: 'IRANSANS';


این شاخص، نشان‌دهنده آن است که به ازای هر واحد GDP ، چقدر انرژی مصرف شده است و نمایشگر تمایل صنایع کشور به سمت مصرف انرژی بالاتر یا کمتر می‌باشد. این شاخص، هر چه کمتر باشد، نشان‌دهنده آن است که برای به دست آوردن هر واحد GDP ، انرژی کمتری مصرف شده است. واحد شاخص مقدار مصرف تن معادل نفت برای هر 1000 دلار آمریکا می‌باشد. وضعیت کشور ما در این شاخص، بسیار نامناسب بوده، و نسبت این شاخص در ایران به سایر مناطق جهان، در جدول بالا، مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس کشورهایOECD از هر واحد انرژی 5/55 برابر ما و در جهان، به‌طور میانگین، 3/59 برابر ما، ثروت تولید می‌نمایند. همین شاخص را اگر بر اساس برابری قدرت خرید، مجدداً بررسی نماییم با وجود اصلاح، باز همچنان در وضعیت نامناسبی قرار داریم.
‌منبع: نشریه نفت و نیروی ایرانیان/شماره 22 ‌